ALGEMENE VOORWAARDEN

HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

MultiFeestjes

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. MultiFeestjes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MultiFeestjes gevestigd aan de Lindelaan1 te Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51324431;
b. klant: de wederpartij van MultiFeestjes;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en MultiFeestjes;
d. website: de website www.multifeestjes.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen MultiFeestjes en de klant waarop MultiFeestjes deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MultiFeestjes en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2 MultiFeestjes is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MultiFeestjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Prijzen
Alle prijzen die op de website staan vermeld zijn in euro`s uitgedrukt, inclusief btw en exclusief eventuele verzend-, bezorgkosten en/of arbeidskosten.

Artikel 7 Leveringen
7.1 De door MultiFeestjes opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door MultiFeestjes besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden.
7.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan MultiFeestjes en nieuw adres heeft opgegeven.
7.4 De door MultiFeestjes opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
7.5 De hoogte van de verzendkosten wordt apart voor het tot stand komen van de overeenkomst op de website vermeld.

Artikel 8 Garantie
8.1 Indien op het geleverde product een garantie wordt gegeven, wordt dit voor het moment van het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
8.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 Betaling van bestelde producten
Betaling van producten die via de website zijn besteld kan op de volgende wijzen geschieden:
a. IDEAL
b. Betaling via Factuur (voor bedrijven)
c. Vooraf overmaken
b. Betalen bij afhalen

Artikel 10 Huren
10.1 Indien de klant een of meerdere producten van MultiFeestjes huurt, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
10.2 Bij het ophalen van de gehuurde goederen dient de klant aan MultiFeestjes een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs te verstrekken.
10.3 De huurprijs dient volledig vooraf aan MultiFeestjes te worden voldaan. Betaling kan door overmaking van de huurprijs op de bankrekening van MultiFeestjes. Indien MultiFeestjes de huurprijs niet op het moment dat de klant de goederen komt ophalen of dat de goederen bezorgd worden heeft ontvangen, dan worden de goederen niet aan de klant meegegeven of bezorgd.
10.4 Bij het huren van een springkussen, partytent of themapop, dient de klant een waarborgsom te betalen van € 150,-. Over de betaalde waarborgsom wordt geen rente vergoedt.
10.5 Bij het retourneren van de gehuurde goederen wordt met de klant bekeken of de gehuurde goederen in goede staat en compleet zijn. Als dit het geval is, wordt aan de klant de waarborgsom terugbetaald. Indien de gehuurde goederen beschadigd of niet compleet zijn, dan wordt de schade in mindering op de waarborgsom gebracht. Indien de schade hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal het schadebedrag dat boven de waarborgsom uitkomt middels een factuur aan de klant in rekening worden gebracht.
10.6 De klant is verplicht de gehuurde goederen schoon te houden en te retourneren in goede staat. Onder goede staat wordt de staat bij het ophalen of bezorgen verstaan.
10.7 Het is de klant niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
10.8 Het is de klant niet toegestaan de gehuurde goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
10.9 De gehuurde goederen mogen in geen geval Nederland verlaten, tenzij MultiFeestjes daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
10.10 Gedurende de huurtijd komen alle risico’s van de gehuurde goederen, waaronder het risico van diefstal, verduistering of verlies, voor rekening van de klant, ook indien er in een dergelijk geval geen sprake is van schuld van de klant.
10.11 Indien er tijdens de huurtijd schade aan de gehuurde goederen ontstaat, is de klant daarvoor aansprakelijk.
10.12 Indien de schade een gevolg is van een gebrek aan de gehuurde goederen dat voor de aanvang van de huur aanwezig was, dan is lid 11 van dit artikel niet van toepassing.
10.13 Bij schade of verlies van de gehuurde goederen is de klant verplicht MultiFeestjes hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van MultiFeestjes op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de klant. Zonder toestemming van MultiFeestjes mag de klant niet tot reparatie van de gehuurde goederen overgaan.
10.14 De klant kan slechts beschikken over de gehuurde goederen tijdens de in de overeenkomst vastgestelde periode. De klant verplicht zich om direct na het verstrijken van deze periode de gehuurde goederen bij MultiFeestjes terug te bezorgen of, indien MultiFeestjes de goederen komt ophalen, de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip aan MultiFeestjes ter beschikking te stellen. Verlenging van de huurperiode is uitsluitend mogelijk wanneer MultiFeestjes daarmee schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan.
10.15 Indien de klant de gehuurde goederen niet tijdig retourneert, dan brengt MultiFeestjes voor elke dag dat de bezitsverschaffing te laat is de gehele daghuur aan de klant in rekening.

Artikel 11 Incasso kosten
Indien de klant zijn betalingsverplichting jegens MultiFeestjes niet tijdig nakomt, dan stuurt MultiFeestjes de klant een herinnering. Geeft de klant geen gehoor aan deze herinnering, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MultiFeestjes de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Herroepingsrecht
12.1 De klant die een product via de website heeft gekocht heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het bestelde product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. MultiFeestjes zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
12.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

Artikel 13 Annuleringsvoorwaarden
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de verhuurdatum.
Annulering binnen 6 t/m 3 dagen voor de gereserveerde datum: kosten 30% van de huursom.
Annulering binnen 0 t/m 2 dagen voor de gereserveerde datum: kosten 100% van de huursom.
Bij annulering met kosten ontvangt u een korting op een volgende reservering! De hoogte van de korting hangt af van de annuleringskosten die bij u in rekening zijn gebracht. De evt berekende bezorgkosten worden niet in rekening worden gebracht mocht u de reservering annuleren.

Artikel 14 Klachtenregeling
14.1 MultiFeestjes raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.
Klachten kunnen gemeld worden bij:
MultiFeestjes
-
-
tel: 06-50657484
e-mail: info@multifeestjes.nl
14.2 Klachten worden door MultiFeestjes binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
14.3 Door MultiFeestjes als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van MultiFeestjes.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 MultiFeestjes kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
15.2 MultiFeestjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
15.3 MultiFeestjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MultiFeestjes is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.4 MultiFeestjes is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
15.5 MultiFeestjes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 Indien MultiFeestjes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MultiFeestjes beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MultiFeestjes gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MultiFeestjes beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MultiFeestjes of haar ondergeschikten.

Artikel 16 Overmacht
In geval van overmacht is MultiFeestjes niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover MultiFeestjes als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door MultiFeestjes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
17.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van MultiFeestjes, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18 Beveiliging en internet
MultiFeestjes zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico`s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar MultiFeestjes kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
20.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen MultiFeestjes en de klant is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MultiFeestjes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MultiFeestjes gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat MultiFeestjes zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Versie januari 2017
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
 • Afbeelding volgt snel

  Huurvoorwaarden

  VERHUURVOORWAARDEN

  SPRINGKUSSENS

  ∙ Gebruik de bijgeleverde foto-instructie om het springkussen veilig op te zetten en ook weer goed op te ruimen en tot een compact pakket op te vouwen.
  ∙ Gebruik van het springkussen is…

VAKANTIE SLUITING

DONDERDAG 18 JULI T/M MAANDAG 5 AUGUSTUS!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE ZOMER!

© 2010 - 2024 MultiFeestjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel